Formulier van herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

– Aan: [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

– [Naam consumenten(en)] 

– [Adres consument(en)] 

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

– [Datum] 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.